Wonen:

Er moet meer ruimte zijn voor wonen. Meer woonruimte voor jongeren, meer woonruimte voor part-time gezinnen. De overheid van hoog tot laag moet open staan voor allerlei vormen van huisvesting. Iedereen kiest zelf welke woonvorm voor hem of haar het fijnste is. Of dit nu een ‘Tiny House’, ‘Wonen op het water’, ‘Wonen in een woonwagen’, een eengezinswoning of villa is. Goede betaalbare woningen zijn belangrijk. Woonbehoeften veranderen als de situatie veranderd, een single wordt een duo en een duo vormt een gezin met kinderen, en visa versa: later weer terug naar een woning die meer past bij een oudere leeftijd en een nieuwe levensfase. Doorstroming makkelijker maken vergroot de mogelijkheden voor passend wonen. 

Werken:

Werkgelegenheid in Nederland en in onze woonplaats is heel belangrijk. Meedoen aan het arbeidsproces moet voor iedereen mogelijk zijn. Werk zorgt voor inkomen, zingeving, sociale contacten en vooruitgang. We moeten er voor zorgen dat er werkgelegenheid op alle niveaus is en dat mensen in staat gesteld worden om daar aan deel te nemen.

Veiligheid:

Iedereen moet zich in Nederland veilig kunnen voelen. Veiligheid is niet afhankelijk van je afkomst, geslacht of geaardheid. Mannen en vrouwen, Nieuwkomers en oudgedienden, Gelovigen en ongelovigen, voor iedereen is de wet gelijk. De overheid heeft een taak in het veilig houden van Nederland. Groei & Toekomst ziet een veiligheid als fundament voor de kansen van iedere inwoner.

Zorg:

Heel veel zorgtaken zijn naar de gemeente verplaatst. Daarmee kan beter ingespeeld worden op de lokale situatie. Maar het brengt ook heel veel regelwerk met zich mee waarbij veel mensen zich een speelbal voelen van alle regels. Samenwerking in de zorg is essentieel. Tussen gemeente en burger maar ook onderling tussen alle organisaties die een rol spelen in Apeldoorn. Geen concurrentie wie de beste jeugd- en ouderenzorg biedt, maar profiteren van het feit dat iedereen zijn unieke inbreng heeft en daarmee samenwerkt om hun doelgroep het beste te ondersteunen. Minder aanbieders, meer geld naar de zorg en minder naar de bestuurders en directeuren.

Verkeer:

Wonen waar je werkt of studeert vermindert de druk op ons verkeersnet. Hoewel dit niet altijd mogelijk is ziet Groei & Toekomst arbeidsmobiliteit en doorstroming op de woningmarkt als onderdeel van het mobiliteitsplan. Goede en snelle doorstroming van verkeer is belangrijk. Het scheiden van verkeersstromen is daarbij belangrijk. Hierbij horen onder andere goede fietspaden waar er geen hinder voor en van autoverkeer is. Een ring voor het verkeer rondom de stadskern is belangrijk. Een ring waarbij kruisingen tussen het verkeer minimaal zijn. Ondertunnelen van kruisingen tussen spoor en auto en fietsverkeer. Voetpaden waar voetgangers ongestoord en goed verlicht kunnen lopen en die goed toegankelijk zijn voor rolstoelen. 

Natuur:

Zonder een gezonde natuurlijke leefomgeving zal de kwaliteit van ons leven in het gedrang komen. Alles wat we doen heeft invloed op de natuur. Als we alleen nemen dan zal de natuur uitgeput raken. Wat we doen moet alles in evenwicht houden. Voor alles wat we nemen, moeten we ook iets teruggeven. De natuur en het leven verdient bescherming en moet hersteld worden. Een duurzame blik op de toekomst vraagt dat we kijken naar nieuwe oplossingen.

Onderwijs:

Er moeten voor iedereen kansen zijn in het onderwijs. Kennis en ontwikkeling is belangrijk voor ieder mens. Goed en betaalbaar onderwijs hoort daar bij. Onderwijs op elk niveau moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hoeveel geld jij of je ouders hebben hoort daarbij geen verschil te maken. Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, zelfs al heeft niet iedereen dezelfde mogelijkheden.

Beleid:

De gemeentelijke overheid moet zich dienend opstellen naar haar inwoners. Daar hoort een kleinere en efficiëntere organisatie bij die open en transparant is. Digitale dienstverlening moet ingezet worden om beter informatie te verstrekken, participatie te bevorderen en sneller aanvragen van inwoners af te handelen.

Financieel beheer:

De landelijke en lokale overheid moeten al die dingen regelen die wij als individueel persoon niet zelf kunnen regelen. Het geld dat wij daarvoor betalen in de vorm van belastingen moet zo goed mogelijk besteed worden. De overheid moet de juiste dingen doen voor zo weinig mogelijk geld. Een sobere besteding, waarbij investeren in de toekomst belangrijker is dan het toegeven aan een kortstondige hype. 

Samenhang:

Samenhang tussen plannen is belangrijk. Geen apart plan voor het aantrekken van werkgelegenheid en een apart plan voor verkeer en een apart plan voor woningbouw. Waar wil Apeldoorn naar toe? Als we innovatieve en schone bedrijven willen aantrekken, welke kennis is daarvoor nodig, welke opleiding hebben die medewerkers nodig, wat zijn de woonwensen van die toekomstige inwoners en hun gezin? Als je een gezinsstad wil zijn, wat verwachten deze gezinnen van hun omgeving en welke consequenties heeft dit voor wonen, jeugdzorg, verkeer en veiligheid